آیین کعبه کریمان

درباره طرح کودکان محروم و بی سرپرست و معلول همواره چشم امیدشان به دست های بخشنده بوده است. آنان آرزوهای کوچکی را در دلهای بزرگ شان دارند که برای برآورده ساختن آنها و نشاندن لبخندی بر لبان کوچک آنان نیازی به انجام کارهای بزرگ نیست. بسیاری از این کودکان آرزوهای بسیار کوچکی دارند که با[…]